فصل اول

متقاضی و قبول تقاضای تلفن

 • (۱-۱) توضیح ماده ۱ : متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی است که ضمن تنظیم فرم اشتراک تلفن ، مبلغ هزینه اتصال را واریز و کلیه مدارک مربوط به ثبت نام را تکمیل و ارائه نموده و شماره نوبت به وی اختصاص می یابد .
 • (۱-۲) اسناد معتبر برای اشخاص حقیقی ، الزاماً کارت ملی بهمراه شناسنامه یا گذرنامه و برای اشخاص حقوقی خصوصی تصویر آگهی مندرج در روزنامه رسمی ، آگهی تغییرات که بیش از دوسال از مدت آن نگذشته باشد و یا ارائه گواهی از اداره ثبت شرکتها ، گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی با معرفی نامه شرکت و امضاء مجاز و جهت اشخاص حقوقی دولتی ، تقاضا و معرفی نامه کتبی با امضاء با لاترین مقام اجرائی سازمان مربوطه و برای مساجد و حسینیه ها و یا موقوفات و مکانهای
  عام المنفعه درخواست متولی یا هیات امناء مورد قبول می باشد .
 • (۱-۳) فرم اشتراک می تواند از طریق سیستم ثبت نام اینترنتی نیز تکمیل گردد .
 • (۱-۴) تقاضای ثبت نام در دفتر نوبت و یا ثبت الکترونیکی با اختصاص ردیف نوبت با رعایت ماده ۱ آیین نامه منظور و ثبت می گردد .
 • (۱-۵) پاسخگو موظف است مشخصات متقاضی را براساس مدارک معتبر ( فیش پرداختی ، کارت ملی بهمراه شناسنامه ) با مندرجات فرم اشتراک کنترل نموده و در صورت عدم مغایرت ، تصاویر مدارک ابرازی را با ذکر نام و مشخصات خود امضاء و در پرونده ضبط نماید و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت قبل از ضبط مدارک در پرونده نسبت به رفع آن اقدام نماید .
 • (۱-۶) مدارک تکمیلی جهت تشکیل پرونده تلفن عادی شامل : فرم اشتراک ، فیش پرداخت هزینه اتصال و تصویر اسناد معتبر در بند ۱-۲ می باشد .
 • (۱-۷) نشانی ذکر شده در فرم اشتراک آدرس تقاضای محل نصب تلفن خواهد بود .
 • (۱-۸) مشترک می تواند علاوه بر نشانی محل نصب تلفن ، آدرس دیگری را جهت ارسال قبض کارکرد تلفن و سایر مکاتبات اعلام و کتباً درخواست نماید .

توضیح ماده ۲:

(۲-۱) قبول تقاضا بر اساس آگهی عمومی مندرج در جراید یا اطلاعیه و یا طرق مقتضی انجام می پذیرد .

(۲-۲) پذیرش مستمر یعنی انجام  ثبت نام تلفن  بطور مستمر با باز  بودن  دفتر نوبت( سیستم نوبت )

(۲-۳ ) موارد خاص شامل ثبت نام بصورت خاص با مدت زمان محدود می باشد .

(۲-۴ ) پذیرش تقاضای ثبت نام در کلیه موارد فوق بر اساس کروکی مرز خدمات تلفنی یک مرکز که با توجه به دستور العملهای مربوطه تهیه و در  اختیار      هر یک از مراکز تلفن قرارمی گیرد انجام می پذیرد .

(۲-۵ ) چنانچه مرز خدمات  تلفنی از مرز خدمات  شهری  تجاوز  نماید ، ملاک پذیرش تقاضا مرز خدمات تلفنی برابر مقررات مربوطه خواهد بود .

 (۲-۶ ) ثبت  در نوبت ( سیستم نوبت ) برای متقاضیان  با  پذیرش  مستمر  بر اساس آخرین ردیف نوبت تاریخ روز انجام می پذیرد .

(۲-۷) کلیه تلفن ها اعم از عادی ، مجوزی ( دستوری ) ، سرویس اداری مخابرات  سرویس نصب در منزل کارکنان مخابرات ، موقت ، همگانی و تلفن های
رایگان می باید در دفتر نوبت ( سیستم نوبت ) ثبت گردد .

توضیح تبصره ۱ :

         منظور از مجوز اقامــت برای اتباع بیگانه ، کارت شناسایی معتبر ( کارت هویت ویژه اتباع خارجی صادره از استانداری محل سکونت متقاضی ) و       گذرنامه معتبر ( دارای پروانه اقامت صادره از نیروی انتـظامی و یا کارت هویت ) است که از سوی اداره امور اتباع بیگانه صادر شده و اعتبارآن به اتمام نرسیده باشد . ضمناً اخذ تصویرمدرک فوق جهت ضبط در پـرونده الزامی است .

 توضیح تبصره ۲ :

          تقاضای تلفن ، ثبت نام  تلفن  و اشتراک بنام بیش از یک نفر و بصورت  مشاع  ممنوع می باشد .

توضیح تبصره ۳ :

         چگونــگی واگذاری تلفـــن با توجه به تکنولــوژی سیستم های Access و سیستم های انتقال pcmx و تعداد آن نیز بر مبنای دستور العمل  ارتباط

         غیرمجاز بین الملل ( از قبیل termination و . . . ) بنا به صلاحدید ، شرکت  مخابرات استان تعیین می گردد .

 تبصره ۴ : توضیح ندارد .

 توضیح ماده ۳ :

۳-۱) تغییر نشانی فیش توسط متقاضی یا قائم مقام  قانونی و یا نماینده  قانونی وی با ارائه مدارک معتبر در محدوده مرز خدمات تلفنی از یک مرکز به مرکز  دیگر در صورتی انجام می پذیرد که پس از تکمیل فرم درخواست مربوطه در هنگام تقاضا امکانات فنی در مرکز مقصد موجود باشد و در این صورت نوبت متقاضی به آخرین ردیف نوبت روز مرکز جدید اختصاص خواهد یافت .
۳-۲ ) تغییر نشانی فیش با تکمیل فرم درخواست مربوطه ( فرم درخواست تعویض آدرس فیش ) انجام پذیر است .

    ۳-۳ ) تغییر نشانی فیش تلفن با رعایت بند ۱-۵ و با ارسال پرونده متقاضی همراه  با فرم در خواست وی به مرکز مقصد انجام می پذیرد و مرکز جدید آخرین ردیف نوبت روز تحویل پرونده را بر روی آن درج می نماید .

۳-۴) مرکز مقصد پس از تعیین ردیف نوبت جدید ، طی مکاتبه ای ردیف  نوبت قدیم  و جدید را به مرکز قدیم و امور مالی اعلام می نماید .

۳-۵ ) در صورت  انصراف متقاضی از تغییر نشانی  فیش ، چنانچه  در مقصد ردیف  نوبت  جدید اختصاص  نیافته باشد ،  ردیف  نوبت  قبلی در مرکز مبدا محفوظ خواهد بود ، در غیر اینصورت در مبدا همانند یک فیش انتقالی ، ردیف نوبت جدید به وی اختصاص خواهد یافت .

توضیح تبصره ۱ :

۱-۱) تغییر نشانی فیش در محدوده یک مرکز ، بدون تغییر ردیف نوبت آن تنها با قرار گرفتن درآخرین ردیف پست و کافو محل جدید پس از تکمیل فرم درخواست مربوطه توسط متقاضی و رعایت بند ۱-۵ انجام می گیرد .

۲-۱) تعداد دفعات درخواست تغییر نشانی فیش محدودیت ندارد .

۳-۱ )چنانچه تغییر نشانی فیش به خارج از مرز خدمات تلفنی باشد هزینه های  مربوط ( خارج از مرز ) در زمان دایری اخذ می گردد .

توضیح تبصره ۲ :

         در صورتیکه برای محل اولیه متقاضی سیم کشی انجام شده باشد و  متقاضی تقاضای تعویض نشانی نماید با اخذ هزینه تغییر مکان برابر ماده۳

         تبصره ۲ و دستور العمل اجرای مربوطه نسبت به تعویض نشانی فیش اقدام خواهد شد .

  

فصل دوم :

سیم کشی و دایری تلفن

توضیح ماده ۴ :

۴-۱ ) منظور از حق تقدم ، ردیف نوبت ( سیستم ) حق تقدم واحد واگذاری است .

۴-۲ ) حداکثر ۳% زوج کابل موجود برای موارد اضطرار رزرو و توسط رئیس مرکز مجوز استفاده آن صادر می گردد .

۴-۳ ) طول سیم کشی هوایی در داخل مرز حداکثر ۳۰۰ متر ، در حاشیه مرز حداکثر ۷۰۰ متر بدون هزینه و در خارج از مرز حداکثر ۲۰۰۰ متر بوده با اخذ

 هزینه و بیش از آن ممنوع می باشد .

۴-۴ ) متراژ سیم کشی در عرض معابر تا ۱۲ متر و با احتساب عرض پیاده روی دو طرف تا ۱۴ متر با مجوز رئیس مرکز انجام پذیر است .

۴-۵ ) عبور عرضی از عرض بزرگ راهها و خیابان های با عرض بیش از متراژ مندرج در بند ۴-۴ ، با عبور کابل زمینی بصورت استاندارد و با اخذ
مجوزهای لازم ممکن بوده و عبور هوایی ممنوع می باشد .

۴-۶ ) شرکت مکلف است تمام هم خود را جهت ایجاد امکانات فنی برای اجابت تقاضای متقاضیان بعمل آورد و بدین ترتیب احداث شبکه لازم در داخل

  مرز خدمات تلفنی جهت دایری فیش های پذیرش شده بر اساس برنامه توسعه   شرکت بدون دریافت هر گونه هزینه اضافی بر عهده شرکت مخابرات بـوده  و کلیه اماکن اعم از مسکونی ( محصور یا غیر محصور ) ،  مجتمع ها  ( پاساژها و . . . ) ، تجاری ، دولتی ، عام المنفعه به هر تعداد طبقه و واحد ، مشمول این بند دستور العمل اجرایی خواهد بود . بدیهی است درراستای اجابت خدمات  فوق ، شرکت می تواند در صورت لزوم نسبت به نصب وسایل مخابراتی در  طول شاهراهها و معابر و اماکن عمومی و خصوصی تا آنجائیکه موجب  زیان و سلب استفاده متعارف نشود ، اقدام نماید .

۴-۷ ) تعویض و جایگزینی سیم کشی هوایی و کابل کشی داخل و خارج از مرز که بر اثر حوادث احتمالی یا اتمام عمر فنی غیر قابل استفاده می گردند بر

         عهده شرکت مخابرات می باشد .

توضیح تبصره ۱ :

۱-۱) در هنگام تحویل بوق به نشانی متقاضی یا قائم مقام وی می بایست ضمن درج مشخصات تحویل گیرنده شامل نام ، نام خانوادگی و نسبت آن با متقاضی ، تاریخ تحویل بوق و امضاء وی در قسمت مربــوطه بـر روی  فـرم اشتراک توسط تحویل دهنده اخذ گردد .

۲-۱) در صورتیکه در نشانی متقاضی کسی ساکن نباشد توسط شرکت با ارسال  اخطار کتبی یک ماهه درخواست مراجعه و تعیین تکلیف شده و در صورت  عدم مراجعه نسبت به تخصیص امکانات فنی به اشخاص در نوبت اقدام گردد .

۳-۱ ) در صورت عدم مراجعه متقاضی در زمان مورد نظر ( ۱ ماه ) فیش مزبور از تعهدات شرکت خارج گردیده و در صورت مراجعه مجدد متقاضی و وجود امکانات ( مطابق فیش مجاز ) نسبت به دایری فیش اقدام خواهد شد .

 تبصره ۲ : توضیح ندارد

توضیح تبصره۳ :

 ۴-۱۱ ) تبصره ۳: استرداد هزینه اتصال پس از سیم کشی و قبل از دایری  شمول  کسر هزینه سیم کشی ، هزینه خارج از مرز و سایر هزینه های

        قانونی ( مالیات و عوارض ) خواهد بود  .

فصل سوم :

تغییر نام ، تغییر مکان ، تغییر نام و مکان توام و تعویض شماره تلفن

 مشترک گرامی تغییر نام تلفن منوط به تنظیم سند قطعی در مراکز تلفن یا دفاتر اسناد رسمی می باشدو تنظیم سایر اسناداز قبیل وکالتنامه یا مبایعه نامه سند انتقال تلفن محسوب نمی شود 

توضیح ماده ۵ :

۵-۱ ) اخذ تصویر مدارک معتبر از انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی و یا نماینده  قانونی وی و رویت و تائید نمودن آن مطابق بند ۱-۵ توسط پاسخگو و ضبط آن در پرونده الزامی است .

۵-۲ ) اخذ تصویر مدرک معتبر از انتقال دهنده نیاز نمی باشد مگر در مواردی که اصلاحاتی صورت گرفته باشد و در صورت مراجعه قائم مقام قانونی و یا
نماینده قانونی وی اخذ تصویر مدارک معتبرو تائید نمودن آن مطابق بند ۵.۱   توسط پاسخگو و ضبط آن در پرونده الزامی است .

۵-۳ ) درج نام و نام خانودگی و مشخصات کامل و نشانی متعاملین و امضاء و  اثر انگشت آنان همچنین قید مشخصات بر روی فرم مخصوص نقل و انتقال
و امضاء متصدیان انجام خدمت به طور کامل و خوانا و بدون خط خوردگی  و ممهور نمودن به مهر مرکز یا دفتر خدمات ارتباطی اقدام کننده الزامی است .

۵-۴ ) فرم نقل و انتقال فیش یا تلفن در دو نسخه ( مخابرات – انتقال گیرنده ) تهیه و تنظیم ، نسخه اول مخصوص مشترک و نسخه دوم مخصوص مخابرات و
جهت ضبط در پرونده می باشد .

۵-۵ ) حضور همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده و پرداخت آخرین صورتحساب  صادره جهت نقل و انتقال تلفن الزامی است .

۵-۶ )تسویه حساب کلیه دیون تلفن یا فیش هنگام تغییر نام الزامی می باشد.

۵-۷ ) تلفن تخلیه شده قابل انتقال به غیر نمی باشد مگر آنکه تسویه حساب نموده  و نصب مجدد گردیده باشد .

۵-۸ ) امضاء نمودن تعهدات درج شده در پشت کارت اشتراک از سوی مشترک  جدید الزامی است .

۵-۹ ) عدم ارائه اسناد رابط مانع از نقل و انتقال نبوده و با ارائه آخرین سند  صلح تغییر نام بلا مانع است .

۵-۱۰) در صورت ارائه وکالتنامه توسط نماینده قانونی ، ارتباط بین وکیل و آخرین مشترک می باید احراز شده و تصویر اسناد ارائه شده بعد از رویت اصل         آنها توسط پاسخگو (برابربند ۱-۵ ) در پرونده ضبط گردد .

۵-۱۱ ) پاسخگو موظف است پس از تنظیم سند انتقال ، بلافاصله اقدام اجرایی  مربوطه ( ورود اطلاعات در دفاتر یا رایانه ) را انجام دهد .

۵-۱۲ ) تغییر نام به صورت مشاع و مشارکت امکان پذیر نمی باشد و در صورت  ارائه سند مشارکتی به مخابرات می باید سهم شرکاء به نام یک شخص
( یکی از شرکاء یا خریدار ) تغییر نام یابد .

۵-۱۳ ) تلفن بازداشتی قابل انتقال به غیر نمی باشد مگر اینکه رفع بازداشت آن از  سوی مرجع بازداشت کننده اعلام شده باشد .

توضیح تبصره ۲:

۱-۱)   تغییر نام فیش و تلفن مشترک متوفی در صورت حضور همه وراث ( یا نماینده قانــونی با وکالتنامه رسمی ) و با ارائه گواهی انحصار وراثت،   گواهی مالیات بر ارث در مراکز تلفن یا دفاتر خدمات ارتباطی قابل انجام است .

۲-۱) تغییر مکان تلفن مشترک متوفی به درخواست همه وراث یا نماینده قانونی آنان با ارائه گواهی انحصار وراثت امکان پذیر می باشد .

۳-۱) در صورت داشتن ورثه صغار ، محجور ( مجنون ، سفیه ، و نظایرآنها )  علاوه بر مدارک فوق الذکر ارائه مجوز اداره سرپرستی جهت واگذاری تلفن از سوی انتقال دهندگان و یا نماینده قانونی آنها الزامی است . انتقال فیش و  تلفن توسط ولی قهری ( پدریاجد پدری ) نیاز به ارائه مجوز اداره  سرپرستی ندارد .

 توضیح ماده ۶ )

۶-۱ ) تغییر مکان مرکز به مرکز تلفن برای مشترک ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) در  محدوده مرز خدمات تلفنی یک شهر در صورت وجود امکانات فنی مخابرات

  و پرداخت هزینه های مربوطه ( هزینه های تغییر مکان ) قابل انجام است .

۶-۲ ) هزینه مربوط به تغییر مکان برابر تعرفه مصوب جاری شرکت می باشد که در هنگام درخواست تغییر مکان مرکز به مرکز دیگر از طریق واریز بانکی یا
بر روی صورتحساب کارکرد تلفن از مشترک اخذ خواهد شد .

۶-۳ ) تسویه حساب کارکرد تلفن عبارت از پرداخت آخرین صورتحساب صادره و سایر دیون تاسررسید مربوطه می باشد .

توضیح تبصره ۱ :

۱-۱ ) فرم بررسی امکانات فنی از تاریخ تکمیل فرم توسط متقاضی یا مشترک در  صورت عدم وجود امکانات فنی به مدت یکسال اعتبار دارد .

۲-۱ ) فرم بررسی امکانات فنی مثبت از تاریخ جواب واگذاری خطوط تا یکماه اعتبار دارد .

۳-۱ ) فرم بررسی امکانات فنی که مدت اعتبار آن پایان یافته باشد ، قابل تمدید مجدد نبوده و از درجه اعتبار ساقط است و در صورت درخواست متقاضی

        یا مشترک می باید فرم جدید در اختیار وی قرارداده و مجدداً بررسی امکانات فنی صورت پذیرد .

۴-۱ ) فرم بررسی امکانات فنی پس از تکمیل باید ثبت سیستم دبیرخانه یا  سیستم  نرم افزار بررسی فنی شده و سپس به واحد واگذاری ارسال گردد .

۵-۱ ) رسید مخصوص متقاضی یا مشترک می باید دقیقاً تکمیل و در اختیار وی قرار گیرد .

۶-۱ ) در زمان مراجعه متقاضی یا مشترک و ارائه رسید مخصوص ، می بایست نتیجه بررسی فنی انجام گرفته ( مثبت یا منفی ) با قید تاریخ بر روی فرم     مذکور توسط پاسخگو درج گردد .

 توضیح تبصره ۲ :

 • – مشترک می تواند مبلغی را بعنوان پیش پرداخت ( علی الحساب ) بدهی کارکرد تلفن خود با قبض المثنی پرداخت نماید .

توضیح ماده ۷ :

۷-۱ ) آخرین قبض کارکرد ، منظور صورتحساب صادره آخرین وضعیت کارکرد تلفن می باشد که توسط شرکت مخابرات صادر شده است .

۷-۲ ) هزینه های مربوطه ، منظور هزینه تغییر مکان و تغییر نام است که طبق  تعرفه  مصوب شرکت می باشد و از طریق واریز بانکی و یا در صورتحساب
مشترک منظور و اخذ خواهد شد .

۷-۳ ) تلفنی که به درخواست مشترک قطع موقت شده است ، در صورت تغییر نام  و یا تغییر نام و مکان به درخواست مالک جدید وصل خواهد شد .

۷-۴ ) تغییر نام و مکان تلفن های تخلیه شده ، با وجود امکانات مثبت ( محل قدیم یا محل جدید) پس از نصب مجدد با رعایت سایر مقررات بلا مانع است .

۷-۵ ) کلیه مقررات مربوطه به فرم بررسی امکانات فنی جهت تغییر نام و مکان توام لازم الاجرا می باشد .

۷-۶ ) در صورت تقاضای تغییر نام و مکان تلفن مشترک متوفی توسط ورثه ،تلفن می باید ابتدائاً به نام یک شخص ( یکی از ورثه یا خریدار ) تغییر نام  یابد و    سپس تغییر مکان انجام پذیرد .

۷-۷ ) با توجه به اینکه مالکیت امکانات فنی با شرکت می باشد در صورت  تقاضای  تغییر نام و مکان توام تلفن مذکور ، تشخیص وجود یا عدم وجود امکانات

        فنی در محل جدید با شرکت مخابرات خواهد بود .

۷-۸ ) در خصوص تلفنهایی که دارای سرویس ویژه ADSL – ۱N و غیره می باشند ، به هنگام تغییر نام ، اخذ تعهد از مشترک جدید و تکمیل فرم مربوطه الزامی است .

توضیح تبصره ۱ :

 • ۱-۱) بالاترین مقام اجرایی برای تغییر نام تلفن در وزارتخانه ها : وزیر ، در صورت  تفویض اختیارمعاونین مالی و اداری و سایر معاونت ها، و در

          موسسات و شرکت های وابسته : مدیران عامل ، در نهادها و ارگان ها روسای آنها ، و دراستان ها بالاترین مقام اجرایی دستگاه صاحب امتیاز تلفن با معرفی نماینده     جهت تنظیم سند می باشد و درخواست تغییرمکان تلفن دولتی با درخواست  بالاترین مقام اجرایی شهرستان مربوطه با رعایت شرایط فوق الذکر قابل انجام است .

 • ۱-۲) مقررات و ضوابط مربوطه به تلفنهای دولتی همان مقررات مربوط به تغییر نام و مکان تلفن عادی خواهد بود .

 توضیح تبصره ۲ :

۱-۱)    تغییر نام تلفن های دولتی بنام اشخاص حقیقی با مسئولیت و رعایت مقررات حاکم فقط از سوی مقامات تعیین شده سازمان صاحب امتیاز تلفن
با رعایت بند ۷-۹ تبصره ۱ امکان پذیر است .

          ۲-۱)   مقررات و ضوابط مربوطه ، همان مقررات مربوطه به تغییر نام تلفن عادی می باشد .

توضیح ماده ۸ :

۸-۱ )   تعویض شماره به درخواست مشترک و در صورت موافقت مخابرات  مشمول هزینه برابر تعرفه مصوب جاری شرکت می باشد .

۸-۲ )   درخواست تعویض شماره از طریق مشترک تلفن یا قائم مقام قانونی و یا  نماینده قانونی وی در صورتی که در وکالتنامه قانونی وکیل صراحت

          داشته باشد امکان پذیر می باشد .

توضیح تبصره ۱ :

۱-۱ )تعویض شماره به ضرورت فنی ( کابل برگردان ) بصورت محدود در  محدوده یک کافو می باید حداقل یک ماه قبل از انجام تغییر شماره به صورت
کتبی از طریق پست سفارشی به مشترک اعلام شود .

۲-۱) تغییر شماره و برگردان در سطح شهر توسط روابط عمومی از طریق  رسانه های جمعی به اطلاع عموم رسانده خواهد شد .

فصل چهارم

خارج از مرز

توضیح ماده ۹ :

۹-۱ ) دایری تلفن در خارج از مرز بنا به درخواست متقاضی و پرداخت هزینه های مربوطه پس از فراهم شدن امکانات فنی میسر می باشد .

۹-۲ ) در صورت وجود امکانات در محل مورد تقاضا هزینه خارج از مرز تعلق گرفته ودر صورت عدم وجود امکانات برابر ضوابط اجرائی طرح اختصاصی هزینه تعلق می گیرد .

۹-۳ )  مرز مصوب خدمات تلفنی مبنای محاسبه خارج از مرز می باشد .

۹-۴ )  تلفن درخواستی مشترک در خارج از مرز خدمات تلفنی از نزدیک ترین مرکزتلفن دایر خواهد شد و چنانچه پس از دایری تلفن ، مرکز جدیدی نزدیکتر از
مرکز قبلی به نشانی مشترک تاسیس گردد ، شماره فعلی مشترک تخلیه و یک شماره تلفن از مرکز جدید به نام وی تخصیص خواهد یافت . در اینگونه
موارد هزینه دریافتی بابت خارج از مرز قابل استرداد نمی باشد .

توضیح ماده ۱۰ :

۱۰-۱ ) تغییر مکان و نام و مکان توام تلفن به خارج از مرز خدمات تلفنی در صورت وجود امکانات با رعایت ماده ۹-۱ و سایر مقررات بلامانع خواهد بود .

۱۰-۲ )  متقاضی یا مشترک جهت انجام درخواست انتقال به خارج از مرز می باید فرم بررسی امکانات فنی را تکمیل نماید.

۱۰-۳ )  در صورت وجود امکانات فنی در خارج از مرز ، هزینه خارج از مرز بر  مبنای کیلومتر و متراژ کابل و تعرفه جاری شرکت  محاسبه و اخذ می گردد.

۱۰-۴ ) قید جمله « هزینه خارج از مرز » در محل تعیین شده روی قبض بانکی  الزامی است.

۱۰-۵ ) در صورت تغییر مکان و تغییر فاصله خارج از مرز چنانچه متراژ فاصله کمتر از محل قبلی شود مبلغی به عنوان کاهش مسافت خارج از مرز به مشترک مسترد نخواهد شد.

۱۰-۶ ) در صورتیکه مسافت خارج از مرز افزایش یابد چنانچه در مسیر کابل  قبلی  باشد مابه التفاوت هزینه خارج از مرز ( میزان افزایش یافته ) محاسبه و از
مشترک اخذ خواهد شد.

۱۰-۷ ) چنانچه افزایش مسافت خارج از مرز محل تقاضا در مسیر کابل قبلی  نباشد و از کابل دیگری استفاده شود ، هزینه کل و کامل مسافت خارج از    مرز از ابتدا مرز خدمات تلفنی محاسبه و از مشترک دریافت خواهد شد.

۰-۸ ) انتقال تلفن از خارج از مرز به داخل مرز فقط مشمول هزینه تغییر مکان شده و هزینه دیگری تعلق نمی گیرد و در صورتیکه در قبل هزینه ای جهت        طرح اختصاصی یا خارج  از مرز واریز شده باشد بعنوان هزینه تلقی شده  و قابل برگشت نمی باشد .

۱۰-۹ ) در فرم قراردادی که بین مشترک و شرکت برای دایری و تغییر مکان  تلفن  در خارج از مرز تنظیم می گردد ، قید اینکه کلیه اقلام و تجهیزات مورد  استفاده در دایری تلفن خارج از مرز در مالکیت مخابرات بوده و در  صورت  جمع آوری خطوط ( چه به درخواست مشترک و چه به جهت توسعه مرز
خدمات مخابراتی ) قابل استرداد به مشترک نیست ، الزامی است .

توضیح تبصره ۱:

۱-۱ )  در صورتیکه متقاضی یا مشترک کتبا درخواست استفاده از طرح اختصاصی در خارج از مرز را بنماید، هزینه های مربوط بر اساس دستورالعمل مربوطه محاسبه و از متقاضی یا مشترک اخذ خواهد شد.

۲-۱ )   چنانچه متقاضی یا مشترک هزینه های طرح اختصاصی را بر اساس دستور العمل مربوطه پرداخت نماید مشمول هزینه خارج از مرز نمیباشد.

۳-۱ )   چنانچه طرح اختصاصی برای قسمتی از مسیر اجرا شود ، آن قسمت مشمول هزینه های برآورد شده طرح اختصاصی و قسمتی از مسیر که
دارای امکانات موجود می باشد هزینه خارج از مرز از متقاضی یا مشترک اخذ خواهد شد.

۴-۱ )   کلیه امکاناتی که به جهت اجرای طرح اختصاصی برای متقاضی یا  مشترک در مسیر تلفن نصب شده باشد مطابق قرارداد فی مابین پس از           نصب و دایری تلفن متعلق به شرکت مخابرات و با مالکیت شرکت می باشد .

توضیح تبصره۲ :

 ۱- ۱ )  دایری تلفن در داخل مرز تلفنی کافوهای نوری مشمول هزینه خارج از  مرزنمی باشد

 ۲- ۱ )  انتقال تلفن در داخل مرز تلفنی کافوهای نوری مشمول هزینه تغییر مکان شده و هزینه خارج از مرز به آن تعلق نمی گیرد.

 ۳-۱ )  انتقال تلفن به خارج از مرز تلفنی کافوهای نوری و حدفاصل مرز  جزیره ای و مرز تلفنی مشمول هزینه خارج از مرز می گردد.

۴-۱ )   محاسبه خارج از مرز شهرک های اقماری ومحدوده مرز کافوهای نوری  براساس مرز تبیین شده به مرکزیت کافوی نوری و آخرین پست خواهد بود.

  ۵ -۱ ) اماکنی که در محدوده خارج از مرز خدمات تلفنی مرزهای جزیره ای یا  شهرک اقماری یا کافوهای نوری می باشند از ابتدای مرز خدمات تلفنی
همان محدوده محاسبه و هزینه دریافت خواهد شد.

فصل پنجم :

قطع و وصل تلفن

توضیح ماده ۱۱:

      ۱۱-۱ ) مدارک معتبر برای شرکت مخابرات از سوی استفاده کننده عبارتنداز:

وکالتنامه رسمی ، اقرار نامه رسمی ، اجاره نامه رسمی ، اجاره نامه عادی معتبر که در بنگاه معاملات املاک تنظیم و شماره تلفن در آن قید   گردیده وممهور به مهر بنگاه باشد .

۱۱-۲ )  تسویه حساب کارکرد منظور ارائه قبض پرداختی آخرین دوره کارکرد  تلفن که توسط شرکت مخابرات صادر شده باشد .

۱۱-۳ ) منظور از دیون جاری آنست که چنانچه امکان صدور صورتحساب  کارکرد تا تاریخ قطع باشد ، پس از صدور و تحویل آن به مشترک می بایست
توسط وی پرداخت گردد.

۱۱-۴ ) در صورتیکه قطع تلفن توسط استفاده کننده یا احدی از وراث صورت پذیرد ، تعهدی با مضمون پاسخگوئی به سایر مدعیان احتمالی یا سایر ورثه از وی دریافت و در پرونده ضبط می گردد.

۱۱-۵ ) به منظور قطع تلفن توسط احدی از وراث ، ارائه گواهی انحصار وراثت و یا گواهی فوت توسط وراث درجه یک با رعایت بند ۱۱-۴ ضروری است .

۱۱-۶ ) تصویر برابر اصل شده کلیه مدارک ارائه شده فوق ، پس از رویت و تائید توسط پاسخگو در پرونده  مشترک ضبط می گردد.

۱۱-۷ ) مسدود نمودن صفر دوم بنا به درخواست مشترک تلفن و یا قائم مقام و یا    نماینده قانونی وی و همچنین استفاده کننده تلفن در صورت ارائه مدارک
مندرج در بند (۱۱-۱ ) با اخذ هزینه برابر تعرفه مصوب جاری و تسویه   حساب کارکرد تلفن بلامانع است .

۱۱-۸ ) بازنمودن صفر دوم تلفن مشمول پرداخت هزینه نمی گردد.

۱۱-۹ ) باز نمودن صفر دوم تلفن توسط استفاده کننده در صورتیکه انسداد آن  بنا به درخواست وی صورت گرفته شده باشد تا پایان اعتبار اجاره نامه
مربوطه بلامانع است .

۱۱-۱۰)  صفر دوم تلفنهای دولتی در بدو دایری برای یک بار بدون اخذ هزینه  مسدود شده  در صورت نیاز به باز نمودن آن با تقاضای کتبی ومعرفی نماینده ازسوی بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تسویه حساب کارکرد تلفن امکانپذیر می باشد .

۱۱-۱۱) مسدود نمودن صفر اول تلفن بنا به درخواست مشترک باستثناء تلفنهای مربوط به نیروی انتظامی و نظامی امکانپذیر نمی باشد .

توضیح تبصره ۱:

درخواست کننده قطع موقت متعهد و ملزم است که صورتحساب های صادره در مدت قطع را در هر دوره و در مدت مقرر پرداخت نماید و در صورت تمایل به ارسال صورت حساب به نشانی مورد نظر ( غیر از آدرس نصب ) می بایست آنرا کتباً اعلام نماید.

توضیح ماده ۱۲:

۱-۱ )   وصل تلفن توسط استفاده کننده ای که شخصاً درخواست قطع تلفن را نموده است بلامانع می باشد .

۲-۱ )  مدارک معتبر جهت وصل تلفن از سوی استفاده کننده مدارک مندرج در ماده ( ۱۱-۱ ) می باشد.

توضیح تبصره ۳:

۱۲-۳)    در صورت اعتراض مشترک به قطع یا وصل تلفن توسط استفاده کننده درخواست مشترک ملاک عمل قرار گرفته ، وبه منظور حـل اختلاف ،

 استفاده کننده به مرجع قضایی راهنمایی گردد.

توضیح ماده ۱۳:

۱۳-۱) قطع و وصل تلفن شرکت منحله با دریافت تصویر آگهی انحلال آن شرکت مندرج در روزنامه رسمی و در مورد شرکت ورشکسته با درخواست مدیر تصفیه و ارائه نامه رسمی اداره تصفیه جهت قطع و وصل تلفن انجام می پذیرد.

فصل ششم

قطع و وصل بعلت بدهی

توضیح ماده ۱۴:

۱۴-۱) هر گاه مشترک صورتحساب خود را ( مبلغ قابل پرداخت تا سقفی که هیئت مدیره استانها تصویب می کنند) پرداخت ننمایید( بدون توجه به تعداد

         دفعات بدهی ) در لیست مشترکین بدهکار منظور و تلفن وی ابتدا برای حداکثر مدت دو ماه به صورت یکطرفه و پس از آن قطع کامل خواهد شد و بعد از گذشت ۱۵ روز از زمان قطع کامل با مهلت یک ماهه طی یک اخطار کتبی با پست سفارشی مراتب را به مشترک اعلام خواهد نمود و در صورت  عدم پرداخت بدهی تلفن مربوطه جمع آوری و تخلیه میگردد.

تبصره ۱ :   توضیح ندارد.

توضیح تبصره ۲:  

۱-۱ ) مهلت قانونی جهت سلب اشتراک تلفن پس از زمان تخلیه می تواند بنا به صلاحدید هیات مدیره از یک ماه تا یک سال باشد.

۲-۱) منظور از وصل مجدد و هزینه وصل دریافت هزینه نصب مجدد می باشد .

۳-۱) در صورتیکه مشترک یا استفاده کننده ، بدهی تلفن را در مهلت تعیین شده  در اخطار کتبی پرداخت نموده باشد  و شرکت سهواً تلفن را تخلیه یا
سلب امتیاز نماید ، در صورت تائید امور مالی مبنی بر پرداخت به موقع صورتحساب ، تلفن تخلیه یا سلب امتیاز شده بدون اخذ هزینه مجدداً نصب و با حداکثر امکانات اعاده وضعیت خواهد شد.

۴-۱ ) تلفنهائی که بدهی کارکرد آنان قبل از انقضاء مهلت مقرر پرداخت گردیده است و مانده بدهی مربوطه از حداقل کارکرد دوره کمتر می باشد ، مشمول سلب امتیاز نمی گردد .

توضیح ماده ۱۵:

۱۵-۱) چنانچه مشترک با دریافت اخطاریه مهلت یک ماه و قبل از تخلیه تلفن مراجعه و بدهی کارکرد تلفن و هزینه وصل را واریز نماید، تلفن وصل خواهد شد.

توضیح ماده ۱۶:

۱۶-۱)  تلفن سلب اشتراک شده ، در صورت مراجعه مشترک یا قائم مقام قانونی و یا نماینده قانونی وی و با اخذ بدهی ها و پرداخت هزینه اتصال با اولویت درنظرگرفته شده در آدرس اولیه یا جدید ( در صورت وجود امکانات فنی وشماره ) بنام مشترک دایر خواهد شد.

توضیح تبصره ۱:

۱-۱ ) مراکز تلفنی با هماهنگی مناطق موظفند پس از سلب اشتراک تلفن ( حداکثرظرف۲ هفته ) پرونده را جهت وصول مطالبات به اداره کل امور مالیارسال نمایند.

۲-۱ ) امور مالی مسئول وصول مطالبات از مشترکین بوده و وفق مقررات و در صورت عدم امکان وصول مطالبات و پس از سلب اشتراک مراتب را حداکثرظرف ۲ ماه به دفتر حقوقی جهت پی گیری و  وصول مطالبات شرکت  از طریق مراجع قضایی منعکس خواهد نمود.

۳-۱) در صورت عدم امکان وصول مطالبات به هر دلیل ، دفتر حقوقی مراتب را در هر سال مالی به هیات مدیره استان جهت اتخاذ تصمیم منعکس خواهدنمود.

توضیح تبصره ۲:  توضیح ندارد.

فصل هفتم :

دخالت در سیم کشی و منصوبات تلفن

توضیح ماده ۱۷:

۱۷-۱)  نشانی تلفن محلی است که در پرونده تلفن مشخص شده و انتقال آن به هرنشانی  دیگر بدون هماهنگی با مخابرات ممنوع بوده و غیر مجاز تلقی
می گردد.

۱۷-۲)   ارتباط تلفن از طریق دستگاه بیسیم با برد غیر مجاز بدون اخذ مجوز  ممنوع بوده و در صورت گزارش سازمان تنظیم مقررات مشمول قطع  خواهد شد.

۱۷-۳)  برای مشترکینی که سیم کشی فرعی یا غیر مجاز نموده اند در مرحله اول  اخطاریه ای به صورت مکتوب و با پست سفارشی با مهلت ۱۵ روز از

  تاریخ صدور ارسال می شود .

۱۷-۴)  پس از اتمام مهلت اخطار بند ۱۷-۳ ، مامورین مخابرات از محل نصب تلفن  بازدید به عمل آورده و در صورت جمع آوری سیم کشی غیر مجاز

  مراتب در پرونده ضبط و نگهداری می گردد. در غیر اینصورت ضمن قطع  تلفن سوابق در پرونده بایگانی می گردد.

۱۷-۵)  در صورتیکه مشترک یا قائم مقام قانونی وی یا احدی از ورثه تلفن با ارائه آخرین قبض پرداخت شده و  تسویه حساب دیون مراجعه و  تقاضای وصل تلفن را نماید پس از اخذ تعهدات، مامورین مخابرات مجدداً  از محل  بازدید  ودر صورت جمع آوری سیم کشی غیر مجاز ، نسبت به  وصل اقدام  خواهد شد.

۱۷-۶)  در صورت عدم مراجعه مشترک یا قائم مقام قانونی وی یا احدی از ورثه؛ تلفن در حالت قطع باقی مانده و چنانچه بدهی های تلفن به موقع  پرداخت نشود ، مشمول مقررات مربوط به تلفن های بدهکار خواهد شد.

۱۷-۷)  چنانچه پس از وصل تلفن ، مشترک برای نوبت دوم  مجدداً مرتکب  سیم کشی غیر مجاز  گردد تلفن مشترک ابتدا قطع و سپس اخطاریه کتبی با

          مهلت ۱۵ روزه با پست سفارشی به نشانی تلفن ارسال می گردد.

۱۷-۸)  در صورت مراجعه مشترک یا قائم مقام قانونی وی یا احدی از ورثه و  اخذ تعهد کتبی و پرداخت آخرین قبض  با بازدید از نشانی  تلفن و در          صورت تایید جمع آوری منصوبات غیر مجاز توسط مامورین مخابرات تلفن وصل می گردد.

۱۷-۹)  در صورت عدم مراجعه در مرحله دوم سیم کشی غیر مجاز ، تلفن   مشترک حداکثر به مدت ۶ ماه قطع مانده و سپس تخلیه و مشمول           مقررات تلفن های بدهکار خواهد شد.

 • ۱۷-۱۰) در صورت مراجعه مشترک یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی پس از  تخلیه  تلفن ، با اخذ تعهد مرحله دوم سیم کشی غیر مجاز و پرداخت کلیه دیون و هزینه نصب مجدد ، تلفن با همان شماره یا شماره جدید دایر می گردد.

۱۷-۱۱)   در صورت مراجعه مشترک یا قائم مقام قانونی وی پس از سلب امتیاز  تلفن و پرداخت کلیه بدهی ها و اخذ هزینه اتصال تلفن برابر تعرفه جاری

      در همان محل یا محل جدید با شماره جدید دایر می گردد.

۱۷-۱۲)  در صورت تکرار سیم کشی غیر مجاز برای مرحله سوم تلفن مشترک تخلیه و سلب امتیاز می گردد.

۱۷-۱۳)   هرگونه استفاده و بهره برداری عمومی از تلفن در کلیه اماکن ممنوع بوده و درصورت مغایرت همانند دستورالعمل سیم کشی غیر مجاز با

             مشترک رفتار خواهد شد.

 • ۱۷-۱۴) در صورت سیم کشی غیر مجاز که منجر به ایراد خسارت به تاسیسات مخابراتی گردد شرکت  مجازبه قطع تلفن و سایر امکانات

             مخابراتی مشترک می باشد .

فصل هشتم

مزاحمت تلفنی

دستورالعمل اجرایی مزاحمت تلفنی به صورت جداگانه تهیه و تصویب گردیده که طبق آن اقدام خواهد شد.

فصل نهم

تلفن های بازداشتی

توضیح ماده ۱۹:

۱۹-۱ ) تلفن تخلیه ، سلب امتیاز شده و تلفن ثابت اعتباری ، قابل بازداشت نمی باشد .

توضیح تبصره :

 تعویض شماره به ضرورت فنی با اعلام شماره جدید به مرجع بازداشت کننده بلامانع است

توضیح ماده ۲۰ :

در صورتی دستور بازداشت تلفن به اجرا گذاشته می شود که مشخصات مشترک بصورت کامل شامل نام و نام خانوادگی مشترک ، نام پدر و شماره شناسنامه اعلام شده  با مشخصات مندرج در پرونده تلفن مطابقت داشته باشد، در غیر اینصورت عدم بازداشت بدلیل مغایرت مشخصات به مرجع قضایی طی مکاتبه ای اعلام خواهد شد: بدیهی است چنانچه  صرفاً شماره تلفن از سوی مرجع قضایی اعلام شده باشد ، بازداشت تلفن الزامی میباشد.

توضیح ماده ۲۱:

۲۱-۱ )در صورت تقاضای قطع توسط مراجع قضایی ، تلفن قطع شده و میزان بدهی مشترک تا تاریخ آخرین دوره قبض صادره و در صورت امکان به روز توسط شرکت به مرجع مربوطه اعلام خواهد شد.

۲۱-۲) تلفنی که در بازداشت مرجع می باشد قابل قطع از طریق مراجع دیگر نمی باشد .

۲۱-۳) در صورتیکه انتقال تلفن بازداشت شده ازطریق مزایده به نفع محکوم له انجام شود کلیه بدهی و دیون مخابرات تا تاریخ انتقال می بایست توسط انتقال گیرنده یا ذینفع تسویه حساب شود.

توضیح ماده ۲۲:

۱-۱)   چنانچه تلفن در بازداشت مرجعی باشد و مرجع دیگری تقاضای بازداشت تلفن را بنماید موضوع بازداشت بودن تلفن به مرجع جدید اعلام  می گردد.

۲-۱)   امکان در اولویت بعدی قرار گرفتن بازداشت تلفن می بایست به مرجع دیگر متقاضی بازداشت اعلام شود.

۳-۱)   چنانچه تلفن برابر مقررات مشمول تخلیه ، جمع آوری و سلب امتیاز گردد،  انجام عملیات مذکور پس از اعلام موضوع به مرجع بازداشت کننده طی      نامه    کتبی با مهلت یکماهه با اخذ نظریه دفتر حقوقی انجام خواهد شد.

توضیح تبصره۱:

 • ۲۲-۴) چنانچه مشترک درخواست انجام خدمات تغییرنام ، تغییر مکان، تغییرنام و مکان، تعویض شماره و یا دایری مجدد تلفن تخلیه شده را که از سوی

           مراجع ذیربط در بازداشت می باشد را بنماید می بایست مجوز لازم از مرجع بازداشت کننده اخذ و ارائه نماید.

فصل دهم :

تلفن سرویس

 ماده ۲۳: توضیح ندارد.

فصل یازدهم

تلفن موقت و اعتباری

 ماده ۲۴: توضیح ندارد .

 تلفن موقت

توضیح تبصره۱:

          واگذاری تلفن موقت در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و یا حقوقی  ( خصوصی ) پس از ارائه درخواست کتبی از سوی متقاضی و موافقت           مدیر عامل استان امکانپذیر خواهدبود. لیکن متقاضی باید تلفن دیگری را با  تقاضای کتبی مشترک جهت محاسبه کارکرد تلفن و وصول مطالبات مخابرات از آن معرفی نماید.

توضیح تبصره۲:

          از تلفن موقت مبلغی تحت عنوان هزینه اتصال دریافت نمی گرددو صرفاً هزینه نصب و کارکرد تلفن اخذ می گردد .

توضیح تبصره۳:

۱-۱) واگذاری تلفن موقت در خارج از مرز در صورت وجود امکانات فنی با اخذ هزینه خارج از مرز برابر تعرفه مصوب شرکت بلامانع است .

۲-۱) در صورت عدم وجود امکانات فنی در خارج از مرز و تمایل متقاضی به اجرای طرح اختصاصی برای واگذاری تلفن موقت برابر دستورالعمل طرح اختصاصی اقدام و سپس تلفن موقت واگذار می گردد.

تلفن  ثابت اعتباری :

۲۴-۵)   مبلغ هزینه نصب تلفن ثابت اعتباری برابر تلفن ثابت عادی خواهد بود.

۲۴-۶  ) تلفن ثابت اعتباری بر اساس پیش پرداخت ارائه شده امکان ارتباط را دارد.

۲۴-۷)   تعرفه مکالمه تلفن ثابت اعتباری دارای تعرفه خاص خواهد بود که به  تصویب مجمع و مراجع قانونی خواهد رسید.

۲۴-۸)  تلفن ثابت اعتباری با تهیه اعتبار و شارژ مجدد در زمان مقرر امکان ادامه کارکرد را با همان شماره خواهد داشت .

۲۴-۹)   آبونمان تلفن ثابت اعتباری مبلغی است که به تصویب مجمع و مراجع قانونی خواهد رسید.

۲۴-۱۰)  در صورت عدم استفاده مشترک از تلفن ثابت اعتباری دریافت شده بر مبنای شارژاولیه و کسر آبونمان  و اتمام اعتبار، ارتباط آن قطع شده و امکان استفاده از آن مستلزم شارژ مجدد می باشد .

۲۴-۱۱)  در صورت اتمام شارژ تلفن ثابت اعتباری شماره مربوطه به مدت ۳ ماه  بصورت یکطرفه برای مشترک نگهداری می شود.

۲۴-۱۲)  تغییر مکان تلفن های اعتباری در صورت تقاضای مشترک و شارژ اعتبارمربوطه از ناحیه وی و وجود امکانات فنی در محل تقاضا بادریافت هزینه مربوطه قابل انجام است .

ماده ۲۵: توضیح ندارد .

توضیح ماده ۲۶ :

 • ۲۶-۱) واگذاری امکانات جدید و یا هر گونه نقل و انتقال امکانات مخابراتی مشترک در هنگام بدهی سایر امکانات ممنوع می باشد .

توضیح ماده ۲۷: توضیح ندارد.

توضیح ماده ۲۸:

در صورت مراجعه وکیل با وکالت نامه رسمی می بایست در متن وکالت نامه شماره تلفن مورد نظر و اختیار استفاده از خدمات تلفن ثابت قید شده باشد و همچنین استفاده کننده می تواند در صورت ارائه اجاره نامه عادی معتبر که در بنگاه معاملات املاک تنظیم و شماره در آن قید شده و ممهور به مهر بنگاه باشد تقاضای دریافت لیست ریز مکالمات اعم از بین شهری و بین الملل را بنماید.

توضیح ماده ۲۹:

۲۹-۱)  برقراری و یا  حذف و یا اصلاح سرویس های تلفن ثابت ( از قبیلسرویس ویژه+ IN و ….) با مراجعه مشترک یا قائم مقام قانونی و یا

         نماینده قانونی وی و ارائه تقاضا نامه کتبی و تنظیم توافقنامه و فرم مربوطه امکانپذیرمی باشد .

۲۹-۲)  برقراری و یا حذف ADSL با مراجعه مشترک یا قائم مقام قانونی و یا نماینده قانونی وی و استفاده کننده با ارائه اجاره نامه معتبر امکان پذیر میباشد.

۲۹-۳)  ثبت اطلاعات اشخاص به نام مشاغل در ردیف اطلاعات ۱۱۸ بر اساس ارائه مدارک مثبته از مراجع ذیصلاح با تعرفه مربوطه بلامانع می باشد .

توضیح ماده ۳۰:

در صورت ایجاد امکان عرضه خدمات از طریق سامانه الکترونیکی ( سایت تحت وب ) متقاضی می بایست شخصاً یا توسط نماینده قانونی خود ( با ارائه وکالتنامه رسمی ) فرم استفاده از خدمات را تنظیم نموده و به مراکز تلفن یا دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و پس از احراز هویت و تنظیم فرم استفاده از خدمات اینترنتی و ارائه تسویه حساب کارکرد تلفن توسط متصدی دفتر نسبت به دریافت کلمه عبور و اسم رمز خود اقدام نماید.

***

        این دستور العمل در ۲۱ صفحه و مشتمل بر ۳۰ ماده و ۲۴ تبصره توسط دفتر حقوقی شرکت مخابرات استان تهران با مشارکت نمایندگان دفتر بازرسی – دفتر نوسازی و تحول اداری – اداره کل امور مالی و مناطق تلفنی تهیه و تنظیم گردیده است .

سامانه های نوین ارتباطی نجف آباد - ثبت 2465 نماینده شرکت ارتباطات کوه نور همکاری با داده پردازی ناژین پرداخت آنلاین بانک ملت

ثبت نام فوري تلفن ثابت اصفهان

نام و نام خانوادگي

شماره موبايل

تعداد خط
ارتفاع ساختمان:
آدرس محل درخواست خط


اطلاعات بيشتر
* سوالات متداول تلفن ثابت

پیگیری ثبت نام

شماره تلفن :

سنا دوربین های مداربسته
شرکت ارتباطات کوه نور
سنا پرداخت آنلاین قبوض
 • 0
 • 133
 • 59
 • 2,255
 • 6,298
 • 37,266